Informacja

7.5: Zrównoważone rolnictwo – biologia

7.5: Zrównoważone rolnictwo – biologia


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Zrównoważone rolnictwo” zostało skierowane przez Kongres w 1990 r. „Ustawa o gospodarstwie rolnym”. Zgodnie z tym prawem „termin rolnictwo zrównoważone oznacza zintegrowany system praktyk produkcji roślinnej i zwierzęcej, mający zastosowanie w konkretnym miejscu, który w dłuższej perspektywie:

 • zaspokoić potrzeby żywnościowe i błonnikowe człowieka;
 • poprawa jakości środowiska i bazy zasobów naturalnych, od których zależy gospodarka rolna;
 • jak najefektywniej wykorzystywać nieodnawialne zasoby i zasoby w gospodarstwie oraz integrować, w stosownych przypadkach, naturalne cykle biologiczne i kontrole;
 • utrzymać opłacalność ekonomiczną działalności rolniczej; oraz
 • poprawić jakość życia rolników i całego społeczeństwa”.

Rolnictwo ekologiczne jest dobre dla rolników, konsumentów i środowiska

Rolnictwo ekologiczne to ekologiczny system zarządzania produkcją, który promuje i zwiększa różnorodność biologiczną, cykle biologiczne i aktywność biologiczną gleby. Żywność ekologiczna jest produkowana przez rolników, którzy kładą nacisk na wykorzystanie zasobów odnawialnych oraz ochronę gleby i wody w celu poprawy jakości środowiska dla przyszłych pokoleń. Ekologiczne mięso, drób, jaja i produkty mleczne pochodzą od zwierząt, którym nie podaje się antybiotyków ani hormonów wzrostu. Żywność ekologiczna jest produkowana bez użycia większości konwencjonalnych pestycydów, nawozów zawierających składniki syntetyczne lub osadów ściekowych lub GMO.

Produkcja ekologiczna wraz z odpowiednimi praktykami mającymi na celu utrzymanie żyzności i zdrowia gleby jest zatem łagodniejszą alternatywą dla tradycyjnego ogrodnictwa o wysokiej wartości. Ruch żywności ekologicznej został poparty przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, która w raporcie z 2007 r. utrzymuje, że rolnictwo ekologiczne zwalcza głód, radzi sobie ze zmianami klimatu i jest dobre dla rolników, konsumentów i środowiska. Największe korzyści rolnictwa ekologicznego to wykorzystanie zasobów, które są niezależne od paliw kopalnych, są dostępne lokalnie, powodują minimalne obciążenia środowiskowe i są opłacalne.

IPM to połączenie praktyk zdroworozsądkowych

Zintegrowane zarządzanie szkodnikami (IPM) odnosi się do mieszanki ekologicznych praktyk zwalczania szkodników, których głównym celem jest rolnik, które mają na celu zmniejszenie uzależnienia od syntetycznych pestycydów chemicznych. Obejmuje (a) zarządzanie szkodnikami (utrzymywanie ich poniżej poziomu szkodliwego dla gospodarki), a nie dążenie do ich wytępienia; b) poleganie, w możliwym zakresie, na środkach niechemicznych w celu utrzymania niskich populacji agrofagów; oraz c) wybór i stosowanie pestycydów, gdy muszą one być stosowane, w sposób minimalizujący negatywny wpływ na organizmy pożyteczne, ludzi i środowisko. Powszechnie rozumie się, że zastosowanie podejścia IPM niekoniecznie oznacza wyeliminowanie stosowania pestycydów, chociaż często tak jest, ponieważ pestycydy są często nadużywane z różnych powodów.

Podejście IPM traktuje pestycydy jako głównie krótkoterminowe środki naprawcze, gdy bardziej ekologiczne środki kontroli nie działają odpowiednio (czasami określane jako stosowanie pestycydów jako „ostatnia deska ratunku”). W przypadkach, w których stosowane są pestycydy, należy je dobierać i stosować w taki sposób, aby zminimalizować zakłócenia, jakie powodują w środowisku, takie jak stosowanie produktów nietrwałych i stosowanie ich w możliwie najbardziej ukierunkowany sposób ).

Kontrola biologiczna

Kontrola biologiczna (biokontrola) to wykorzystanie jednego gatunku biologicznego w celu zmniejszenia populacji innego gatunku. Nastąpił znaczny wzrost komercjalizacji produktów do biokontroli, takich jak pożyteczne owady, hodowane drapieżniki oraz naturalne lub nietoksyczne produkty do zwalczania szkodników. Biokontrola jest włączana do głównych surowców rolnych, takich jak bawełna, kukurydza i najczęściej uprawy warzyw. Biokontrola powoli pojawia się również w kontroli wektorów w zdrowiu publicznym oraz w obszarach, które przez długi czas koncentrowały się głównie na chemicznej kontroli wektorów w programach zwalczania komarów/malaryi i muchy czarnej/onchocerkozy. Udane i skomercjalizowane przykłady biokontroli obejmują biedronki w celu zmniejszenia populacji mszyc, pasożytnicze osy w celu zmniejszenia populacji ciem, wykorzystanie bakterii Bacillus thuringenensis zabijanie larw komarów i ciem oraz wprowadzanie grzybów, takich jak Trichoderma, zwalczanie chorób roślin wywołanych przez grzyby, chrząszcza liściastego (Galerucella calmariensis) w celu stłumienia purpurowej luźnej, szkodliwego chwastu (rysunek (PageIndex{1})). We wszystkich tych przypadkach nie chodzi o całkowite zniszczenie patogenu lub szkodnika, ale raczej o zmniejszenie szkód poniżej ekonomicznie znaczących wartości.

Uprawa współrzędna promuje interakcje roślin

Uprawa współrzędna oznacza uprawę dwóch lub więcej roślin w bliskiej odległości od siebie podczas części lub całego ich cyklu życia, aby promować poprawę jakości gleby, bioróżnorodność i zwalczanie szkodników. Włączenie zasad uprawy współrzędnej do operacji rolniczych zwiększa różnorodność i interakcję między roślinami, stawonogami, ssakami, ptakami i mikroorganizmami, co skutkuje bardziej stabilnym ekosystemem upraw i bardziej efektywnym wykorzystaniem przestrzeni, wody, światła słonecznego i składników odżywczych (Rysunek (PageIndex{ 2})). Ten oparty na współpracy rodzaj zarządzania uprawami naśladuje naturę i jest narażony na mniej epidemii szkodników, lepszy obieg składników odżywczych i pobieranie składników odżywczych przez rośliny oraz zwiększoną infiltrację wody i zatrzymywanie wilgoci. Korzyści płyną z jakości gleby, wody i siedlisk dzikiej fauny i flory.

Praktyki rolnictwa ekologicznego zmniejszają niepotrzebne wykorzystanie nakładów

W nowoczesnych praktykach rolniczych do przygotowania łoża siewnego do sadzenia, zwalczania chwastów i zbioru plonów używa się ciężkich maszyn. Stosowanie ciężkiego sprzętu ma wiele zalet w zakresie oszczędności czasu i pracy, ale może powodować zagęszczenie gleby i zaburzenie działania naturalnych organizmów glebowych. Problem z zagęszczeniem gleby polega na tym, że zwiększona gęstość gleby ogranicza głębokość penetracji korzeni i może hamować prawidłowy wzrost roślin.

Alternatywne praktyki generalnie zachęcają uprawa minimalna lub brak metod uprawy. Przy odpowiednim planowaniu może to jednocześnie ograniczyć zagęszczanie, chronić organizmy glebowe, obniżyć koszty (jeśli jest to wykonane prawidłowo), promować infiltrację wody i zapobiegać erozji wierzchniej warstwy gleby (rysunek (PageIndex{3})).

Uprawa pól pomaga rozbijać grudy, które zostały wcześniej zagęszczone, więc najlepsze praktyki mogą się różnić w miejscach o różnej teksturze i składzie gleby. Innym aspektem uprawy gleby jest to, że może ona prowadzić do szybszego rozkładu materii organicznej w wyniku większego napowietrzenia gleby. Na dużych obszarach rolniczych powoduje to niezamierzone skutki uwalniania do atmosfery większej ilości tlenków węgla i azotu (gazów cieplarnianych), przyczyniając się w ten sposób do globalnego ocieplenia. W rolnictwie bez orki węgiel może faktycznie zostać sekwestrowany w glebie. W związku z tym rolnictwo bez orki może być korzystne dla kwestii zrównoważonego rozwoju w skali lokalnej i globalnej. Systemy uprawy bezorkowej okazały się dużym sukcesem w Ameryce Łacińskiej i są stosowane w Azji Południowej i Afryce.

Płodozmian

Płodozmian to zaplanowane sekwencje upraw w czasie na tym samym polu. Płodozmian zapewnia korzyści w zakresie produktywności, poprawiając poziom składników odżywczych w glebie i przerywając cykle szkodników upraw. Rolnicy mogą również zdecydować się na płodozmian w celu zmniejszenia ryzyka produkcyjnego poprzez dywersyfikację lub zarządzanie ograniczonymi zasobami, takimi jak siła robocza, podczas sadzenia i zbiorów. Ta strategia zmniejsza koszty pestycydów, naturalnie przerywając cykl chwastów, owadów i chorób. Ponadto trawa i rośliny strączkowe w płodozmianie chronią jakość wody, zapobiegając przedostawaniu się nadmiaru składników odżywczych lub chemikaliów do zasobów wodnych.

ALTERNATYWA DLA OPRYSKÓW: KONTROLA BOLLWORM W SHANDONG

Rolnicy w Shandong (Chiny) stosują innowacyjne metody kontroli inwazji robaków trzcinowych w bawełnie, gdy owad ten stał się odporny na większość pestycydów. Wśród wdrożonych środków kontrolnych znalazły się:

 1. Stosowanie odmian odpornych na szkodniki oraz przesadzanie bawełny z pszenicą lub kukurydzą.
 2. Używanie lamp i gałązek topoli do łapania i zabijania dorosłych, aby zmniejszyć liczbę dorosłych.
 3. Jeśli stosowano pestycydy, nakładano je na części łodygi bawełny, a nie przez spryskiwanie całego pola (w celu ochrony naturalnych wrogów robaka).

Te i kilka dodatkowych narzędzi kontroli biologicznej okazały się skuteczne w kontrolowaniu populacji owadów i odporności owadów, chroniąc otoczenie i obniżając koszty.

Przyszłość koncepcji zrównoważonego rolnictwa

Wielu członków społeczności rolniczej przyjęło poczucie pilności i kierunku, na które wskazuje koncepcja zrównoważonego rolnictwa. Zrównoważony rozwój stał się integralną częścią wielu rządowych, komercyjnych i non-profit badań nad rolnictwem i zaczyna być wplatany w politykę rolną. Coraz więcej rolników i hodowców wkracza na własne ścieżki do zrównoważonego rozwoju, włączając zintegrowane i innowacyjne podejścia do swoich własnych przedsiębiorstw.


7.5: Zrównoważone rolnictwo – biologia

Wszystkie artykuły publikowane przez MDPI są natychmiast udostępniane na całym świecie na podstawie licencji otwartego dostępu. Nie jest wymagane żadne specjalne pozwolenie na ponowne wykorzystanie całości lub części artykułu opublikowanego przez MDPI, w tym rysunków i tabel. W przypadku artykułów opublikowanych na otwartej licencji Creative Common CC BY dowolna część artykułu może być ponownie wykorzystana bez pozwolenia, pod warunkiem, że oryginalny artykuł jest wyraźnie cytowany.

Artykuły tematyczne reprezentują najbardziej zaawansowane badania o dużym potencjale wywierania dużego wpływu w tej dziedzinie. Artykuły fabularne są nadsyłane na indywidualne zaproszenie lub rekomendację redakcji naukowych i przed publikacją podlegają recenzowaniu.

Artykuł może być oryginalnym artykułem badawczym, istotnym, nowatorskim badaniem, które często obejmuje kilka technik lub podejść, lub obszernym artykułem przeglądowym ze zwięzłymi i precyzyjnymi aktualizacjami na temat najnowszych postępów w tej dziedzinie, które systematycznie przeglądają najbardziej ekscytujące postępy w nauce literatura. Tego typu artykuł przedstawia perspektywę przyszłych kierunków badań lub możliwych zastosowań.

Artykuły Editor’s Choice oparte są na rekomendacjach redaktorów naukowych czasopism MDPI z całego świata. Redaktorzy wybierają niewielką liczbę artykułów opublikowanych ostatnio w czasopiśmie, które ich zdaniem będą szczególnie interesujące dla autorów lub ważne w tej dziedzinie. Celem jest przedstawienie migawki niektórych z najbardziej ekscytujących prac opublikowanych w różnych obszarach badawczych czasopisma.


7.5: Zrównoważone rolnictwo – biologia

Wszystkie artykuły publikowane przez MDPI są natychmiast udostępniane na całym świecie na podstawie licencji otwartego dostępu. Nie jest wymagane żadne specjalne pozwolenie na ponowne wykorzystanie całości lub części artykułu opublikowanego przez MDPI, w tym rysunków i tabel. W przypadku artykułów opublikowanych na otwartej licencji Creative Common CC BY dowolna część artykułu może być ponownie wykorzystana bez pozwolenia, pod warunkiem, że oryginalny artykuł jest wyraźnie cytowany.

Artykuły tematyczne reprezentują najbardziej zaawansowane badania o dużym potencjale wywierania dużego wpływu w tej dziedzinie. Artykuły fabularne są nadsyłane na indywidualne zaproszenie lub rekomendację redakcji naukowych i przed publikacją podlegają recenzowaniu.

Artykuł może być oryginalnym artykułem badawczym, istotnym, nowatorskim badaniem, które często obejmuje kilka technik lub podejść, lub obszernym artykułem przeglądowym ze zwięzłymi i precyzyjnymi aktualizacjami na temat najnowszych postępów w tej dziedzinie, które systematycznie przeglądają najbardziej ekscytujące postępy w nauce literatura. Tego typu artykuł przedstawia perspektywę przyszłych kierunków badań lub możliwych zastosowań.

Artykuły Editor’s Choice oparte są na rekomendacjach redaktorów naukowych czasopism MDPI z całego świata. Redaktorzy wybierają niewielką liczbę artykułów opublikowanych ostatnio w czasopiśmie, które ich zdaniem będą szczególnie interesujące dla autorów lub ważne w tej dziedzinie. Celem jest przedstawienie migawki niektórych z najbardziej ekscytujących prac opublikowanych w różnych obszarach badawczych czasopisma.


Nowe skoncentrowane podejście BASF zwiększa innowacyjność w rolnictwie o 25%

BASF ogłosił dzisiaj zwiększony przewidywany potencjał szczytowej sprzedaży swoich innowacyjnych rozwiązań rolniczych o wartości ponad 7,5 miliarda euro. Do 2029 roku firma uruchomi ponad 30 kluczowych projektów, w tym nowatorskie nasiona i cechy, chemiczną i biologiczną ochronę upraw, produkty cyfrowe oraz nowe formuły poszerzające jej ofertę. Zgodnie ze swoją strategią w rolnictwie, firma zwiększa koncentrację na połączonych rozwiązaniach dla rolników, aby umożliwić zrównoważenie wydajności rolnictwa, ochrony środowiska i potrzeb społeczeństwa. BASF będzie opierać się na swoich inwestycjach w badania i rozwój (B+R) w zakresie rozwiązań rolniczych w ostatnich latach, z planowanymi wydatkami w 2020 r. na poziomie z roku poprzedniego. Tylko w 2019 r. firma wydała 879 mln euro na badania i rozwój w dziale rozwiązań rolniczych, co stanowi około 11% sprzedaży w tym segmencie.

„Rolnictwo jest tak ważne w naszym życiu, że ma potężny wpływ na wszystkich. Dlatego musimy stawić czoła wyzwaniom środowiskowym, klimatycznym i społecznym, które z każdym dniem stają się coraz bardziej naglące. W BASF jesteśmy otwarci na wszystkie wspaniałe i nowe pomysły, które pomagają nam napędzać zrównoważone innowacje w rolnictwie i tworzyć wartość dla społeczeństwa. Naszym celem jest znalezienie praktycznych rozwiązań, które umożliwią uzyskanie wyższych plonów i bardziej odporną na stres produkcję roślinną, a także zmniejszenie emisji CO . w rolnictwie2 ślad i zwiększanie bioróżnorodności” – powiedział Vincent Gros, prezes działu rozwiązań rolniczych BASF. „Mamy znakomitą linię innowacji i nieustannie inwestujemy w identyfikowanie i opracowywanie produktów i rozwiązań, które przynoszą korzyści zarówno rolnikom, jak i środowisku”.

Większa koncentracja na projektach badawczo-rozwojowych

Wiodąca w branży pozycja BASF w zrównoważonym rolnictwie opiera się na aktywnym kierowaniu portfolio badań i rozwoju oraz kryteriach zrównoważonego rozwoju, które są w pełni zintegrowane z całym procesem. „Nasza nowa strategia zaostrzyła naszą koncentrację na innowacjach wokół określonych systemów upraw rolniczych. Stosujemy wszystkie dostępne technologie naukowe, aby opracowywać zrównoważone rozwiązania, które spełniają długoterminowe potrzeby ekonomiczne, ekologiczne i społeczne” – powiedział Peter Eckes, prezes Bioscience Research w BASF.

Wyższe plony i rośliny odporne na stres przy niższym CO2 ślad stopy

Aby sprostać dzisiejszym wyzwaniom związanym z rolnictwem, innowacyjność BASF koncentruje się na nowych technologiach i rozwiązaniach dla czterech strategicznych segmentów klientów i ich odpowiednich systemów upraw:

 • soja, kukurydza, bawełna
 • pszenica, rzepak, słoneczniki
 • Ryż
 • owoce i warzywa.

Przykładem siły innowacji firmy w zakresie badań i rozwoju są silne projekty rurociągów w systemie upraw, które obejmują pszenicę, rzepak (rzepak), słonecznik – skierowane na rynek o wartości około 12 miliardów euro. Na tym rynku firma BASF opracowuje innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa odpornego na zmiany klimatu, zapewniającego wyższe plony, a także upraw odpornych na suszę i upał, które wymagają mniejszych zasobów, takich jak woda i środki ochrony roślin. Umożliwiają rolnikom trwałe zwiększanie plonów i ograniczanie upraw, minimalizując w ten sposób erozję i emisje gazów cieplarnianych. Przykłady obejmują:

 • Nasiona i cechy: BASF Redukcja pękania strąków InVigor® oraz kiłaodporne technologie cech dla rzepaku pomoże w ochronie potencjału plonowania przed kiłą i zapewni dodatkową elastyczność dla hodowców podczas zbiorów. Ponadto na ten sezon firma właśnie wystartowała InVigor z serii 300 rzepak zawiera trzy nowe hybrydy, które oferują hodowcom poprawę plonów, ochronę przed pękaniem strąków lub odporność na kiłę. BASF jest również liderem w branży, wprowadzając na rynek InVigor OCENA, zalecenie dotyczące docelowej populacji roślin wsparte innowacyjną szybkością wysiewu w celu dalszej optymalizacji wydajności nasion rzepaku firmy.
  W połowie dekady firma BASF wprowadzi LibertyLink®rzepak żółto-nasienny który może być uprawiany w trudniejszych warunkach i zapewni nowe opcje płodozmianu dla hodowców pszenicy w suchych obszarach Ameryki Północnej, gdzie susza i stres cieplny sprawiają, że zwykły rzepak jest mniej opłacalną uprawą.
  Rosnący popyt na pszenicę na całym świecie wymaga znacznych inwestycji w innowacje. BASF jest liderem w rozwoju nasiona pszenicy hybrydowej, z wejściem na rynek oczekiwanym w połowie dekady. Pszenica hybrydowa firmy BASF przyniesie transformacyjne zmiany w sposobie produkcji pszenicy i zapewni rolnikom w Ameryce Północnej i Europie nasiona w celu optymalizacji plonów, stabilizacji produkcji i poprawy jakości ziarna. Ponadto hybrydowe podejście do pszenicy da hodowcom nowe możliwości dostosowania i poprawy cech roślin, aby wnieść znaczący wkład w sprostanie wyzwaniom środowiskowym przyszłości.
 • Herbicydy: Aby zapewnić rolnikom na całym świecie stały dostęp do skutecznego zwalczania chwastów, firma BASF opracowała dwa nowatorskie aktywne składniki herbicydowe: Luximo® oraz Tyrexor® . Od 2020 roku dadzą one m.in. rolnikom pszenicy nowe możliwości gospodarowania trudnymi do kontrolowania trawami i chwastami szerokolistnymi. Ponadto firma BASF pracuje nad dalszym nowym sposobem działania w celu zwalczania chwastów odpornych na herbicydy i umożliwienia praktyk rolniczych zmniejszających emisję CO2 ślad, taki jak rolnictwo zerowe.
 • Fungicydy: Niedawno uruchomiono BASF Revysol® , aktywny składnik grzybobójczy, który spełnia najwyższe standardy regulacyjne i zapewnia wyjątkową skuteczność biologiczną przeciwko szeregowi trudnych do zwalczania patogenów w uprawach specjalistycznych i rzędowych. Ponadto nowy aktywny składnik grzybobójczy Pavecto® , opracowany wspólnie z Sumitomo Chemical, zapewni rolnikom unikalne narzędzie do zarządzania odpornością. Firma BASF sklasyfikowała produkty oparte na Pavecto i Revysol jako produkty „akcelerator” ze względu na ich znaczący wkład w zrównoważony rozwój w łańcuchu wartości. Dział rozwiązań rolniczych BASF aktywnie kieruje swoje portfolio w kierunku zrównoważonych rozwiązań, które znacząco przyczyniają się do osiągnięcia przez Grupę BASF docelowej sprzedaży produktów Accelerator na 2025 r. na poziomie 22 miliardów euro.
 • Insektycydy: Aby dalej rozszerzać swoją ofertę środków owadobójczych i oferować rolnikom dodatkowe rozwiązania, firma BASF opracowała Broflanilid wraz z Mitsui Chemicals Agro, Inc. Nowy aktywny składnik, który ma być wprowadzony na rynek od 2020 roku, pomoże rolnikom chronić uprawy specjalne i polowe przed szkodnikami owadzimi, takimi jak chrząszcze ziemniaczane. Zastosowania do zaprawiania nasion na bazie broflanilidu, sprzedawane pod Teraxxa™ marki, będzie ukierunkowany na trudne do opanowania wirewormy w uprawach zbóż. Razem z niedawno wprowadzonym na rynek środkiem owadobójczym Inscalis® , Broflanilid jest częścią kolejnej fali innowacji w zakresie insektycydów, które zostaną wprowadzone przez BASF w ciągu tej dekady.

Ponadto BASF opracowuje kompleksowe portfolio innowacji w całym cyklu upraw dla pozostałych strategicznych systemów upraw firmy. Obejmuje to osiem aktywnych składników, a także unikalne cechy i wysokowydajne nasiona soi, rzepaku, bawełny i warzyw.

Cyfryzacja wspiera nowoczesne rolnictwo

Hodowcy korzystający z produktów cyfrowych BASF sprzedawanych pod xarvio ® Rozwiązania dla rolnictwa cyfrowego marka może osiągnąć wyższe plony przy mniejszych zasobach naturalnych i nakładach upraw. Dzięki najnowszemu cyfrowemu modelowi biznesowemu BASF opartemu na wynikach, xarvio ZDROWE POLArolnicy korzystają z przejrzystej usługi ochrony upraw dostosowanej do danego pola i pory roku, zmniejszonego obciążenia pracą dzięki zewnętrznym wykonawcom oprysków, monitorowania w czasie rzeczywistym, a także gwarancji sukcesu na swoich polach. Produkty cyfrowe xarvio umożliwiają bardziej precyzyjne stosowanie środków ochrony roślin, zarządzanie składnikami odżywczymi, automatyczne strefy buforowe i monitorowanie bioróżnorodności. Obecnie pomagają ponad 2,5 milionowi rolników w ponad 120 krajach zmniejszyć wpływ rolnictwa na środowisko i poprawić produkcję żywności na całym świecie.

W przypadku BASF potencjał innowacyjności wykracza poza farmę: e3 ® Program Zrównoważonego Rozwoju Bawełny, firma pomaga rolnikom w Stanach Zjednoczonych zaspokoić zapotrzebowanie dalszych klientów na bardziej identyfikowalne i zrównoważone łańcuchy dostaw w branży modowej. Współpraca z partnerami w dół łańcucha wartości, bawełna e3 ® – mianowicie uprawiana z BASF Fibermax® oraz Stoneville ® nasiona bawełny – można je prześledzić od rolnika do sprzedawcy detalicznego i pokazuje konsumentom końcowym, że ich ubrania zostały wyprodukowane w uczciwy, opłacalny ekonomicznie i przyjazny dla środowiska sposób. BASF jest jedyną firmą zapewniającą taki poziom identyfikowalności. Ten program zwiększył zapotrzebowanie na światłowód spełniający e3 ® standardów, tworząc wyższą cenę rynkową dla hodowcy.

Aby dowiedzieć się więcej o innowacjach BASF w rolnictwie, odwiedź naszą witrynę internetową poświęconą innowacjom.


7.5: Zrównoważone rolnictwo – biologia

Wszystkie artykuły publikowane przez MDPI są natychmiast udostępniane na całym świecie na podstawie licencji otwartego dostępu. Nie jest wymagane żadne specjalne pozwolenie na ponowne wykorzystanie całości lub części artykułu opublikowanego przez MDPI, w tym rysunków i tabel. W przypadku artykułów opublikowanych na otwartej licencji Creative Common CC BY dowolna część artykułu może być ponownie wykorzystana bez pozwolenia, pod warunkiem, że oryginalny artykuł jest wyraźnie cytowany.

Artykuły tematyczne reprezentują najbardziej zaawansowane badania o dużym potencjale wywierania dużego wpływu w tej dziedzinie. Artykuły fabularne są nadsyłane na indywidualne zaproszenie lub rekomendację redakcji naukowych i przed publikacją podlegają recenzowaniu.

Artykuł może być oryginalnym artykułem badawczym, istotnym, nowatorskim badaniem, które często obejmuje kilka technik lub podejść, lub obszernym artykułem przeglądowym ze zwięzłymi i precyzyjnymi aktualizacjami na temat najnowszych postępów w tej dziedzinie, które systematycznie przeglądają najbardziej ekscytujące postępy w nauce literatura. Tego typu artykuł przedstawia perspektywę przyszłych kierunków badań lub możliwych zastosowań.

Artykuły Editor’s Choice oparte są na rekomendacjach redaktorów naukowych czasopism MDPI z całego świata. Redaktorzy wybierają niewielką liczbę artykułów opublikowanych ostatnio w czasopiśmie, które ich zdaniem będą szczególnie interesujące dla autorów lub ważne w tej dziedzinie. Celem jest przedstawienie migawki niektórych z najbardziej ekscytujących prac opublikowanych w różnych obszarach badawczych czasopisma.


Zwalczanie postaw społecznych wobec śmiertelnej kontroli dzikiej przyrody w parkach narodowych

Oświadczenie o wpływie artykułu: : Wybór narzędzi do ograniczania wpływu na dziką przyrodę w parkach jest istotny przy unikaniu konfliktów w planowaniu agendy środowiskowej.

Abstrakcyjny

Nadzwyczajny wzrost populacji niektórych gatunków zwierząt kopytnych jest coraz większym problemem na obszarach agroleśniczych, ponieważ ich nadmiar może mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne i źródła utrzymania człowieka. Jednak społeczeństwo może mieć negatywne postrzeganie zabijania dzikich zwierząt w celu zmniejszenia ich liczebności i złagodzenia szkód. Wykorzystaliśmy ankietę internetową, która obejmowała eksperyment z wyborem, aby określić obywateli Hiszpanii” (n = 190) preferencje dotyczące środków kontroli populacji dzikich zwierząt związanych z negatywnymi skutkami nadmiernej liczebności zwierząt kopytnych (negatywny wpływ na roślinność i inne gatunki dzikich zwierząt oraz przenoszenie chorób na zwierzęta gospodarskie) w 2 agroleśniczych parkach narodowych w Hiszpanii. Do analizy wyników ankiety wykorzystaliśmy modele klasy ukrytej i skłonności do zapłaty w kosmicznych modelach. Dwa procent respondentów uważało, że park narodowy nie powinien być objęty interwencją człowieka, nawet jeśli brak zarządzania może spowodować degradację środowiska, podczas gdy 95% respondentów opowiedziało się za działaniami na rzecz ograniczenia szkód wyrządzanych przez nadmiernie liczne gatunki kopytne. Oszacowaliśmy utratę ludzkiego dobrostanu wśród respondentów ankiety, gdy trwałe skutki nadmiernej liczebności jeleni na środowisko stały się niezrównoważonymi skutkami, a wzrost dobrostanu, gdy trwałe skutki przekształciły się w brak widocznych skutków. Odkryliśmy, że rodzaj programu kontroli dzikiej przyrody był bardzo istotną kwestią dla respondentów, preferowanym działaniem była pośrednia kontrola, w ramach której unikano zabijania. 66% respondentów zgodziło się z opcją myśliwych płacących za ubój zwierząt w celu zmniejszenia wpływu zwierząt kopytnych, a nie kosztami zarządzania wynikającymi z podatków, podczas gdy 19% respondentów było przeciw tej opcji i skłonni zapłacić za inne rozwiązania w parkach narodowych. Nasze wyniki sugerują, że zabijanie dzikich zwierząt w parkach narodowych może być społecznie akceptowanym narzędziem do radzenia sobie z problemami nadmiaru w pewnych kontekstach, ale może również generować konflikty społeczne.

Abstrakcyjny

Soluciones para las Actitudes Sociales hacia el Control Letal de la Fauna en Parques Nacionales

Wznów

El extraordinario crecimiento de ciertas poblaciones de ungulados es cada vez más preocupante en las áreas agroforestales ya que la sobreabunancia puede afectar negativamente al ambiente natural y el sustento humano. Sin embargo, la sociedad puede percibir negativamente el exterminio de fauna para reducir sus números y mitigar el daño. Usamos una encuesta en linea que incluía un eksperymento de elección para determinar las preferencias de los ciudadanos españoles (n = 190) por las medidas de control poblacional relacionadas con los efectos negativos de la sobreabundancia de ungulados (impactos negativos sobre la vegetación y otras especies silvestres y el contagio de enfermedades al ganados. Usamos la clase latente y la disposición para pagar dentro modelos espaciales para analizar los resultados de la encuesta. El 2% de los respondientes creyó que un parque nacional no debería tener intervención humana, incluso si la falta de manejo pudiera causar una degradación ambiental. Mientras tanto, el 95% de los respondientes estuvieron a favor de los esfuerzos para reducir el daño causado por la sobreabunancia de ungulados. Cuando los efectos sustentables sobre el ambiente de la sobreabundancia de venados se convertían en efectos insostenibles, los estimamos como pérdidas de bienestar humano para los responsientes de la encuesta cuando los efectos sustentables transitaron visimasa bilidas, como pérdidas de bienestar Descubrimos que el tipo de programa de control de fauna era un tema muy relativee para los respondientes el control indirecto, en el que se evita el exterminio, fue la acción preferida por los respondientes. El 66% de los respondientes estuvo de acuerdo con la opción de que los cazadores paguen por sacrificar animales para reducir el impacto de los ungulados en lugar de que el costo del manejo provenga de los impuestos, mientras que el 19% de los resientes estu contra de esta opción y dispuesto a Pagar por otras soluciones en los parques nacionales. Nuestros resultados sugieren que el exterminio de vida silvestre en los parques nacionales podría ser una herramienta socialmente aceptable para manejar problemas de sobreabundancia en ciertos contextos, pero también podría generar algunos conflictos sociales.

, , , 确定了西班牙公民 (n = 190) 对西班牙两个农林复合经营的国家公园中与有蹄类数量过多负面影响 (对植被及其它野生动物的负面作用、向家畜传播疾病) 有关的野生动物种群控制措施的偏好性。 , 结果显示, , , 国家公园中也不应进行人为干预 而百分之, , , 而当可持续影响转变为不明显的影响时, , , , 而不是从税收中支付管理成本, , ,【翻译: 胡怡思 审校: 聂永刚】


Jakość gleby: atrybuty i związek z alternatywnym i zrównoważonym rolnictwem

Różne właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne gleby oddziałują na siebie w złożony sposób, determinując jej potencjalną przydatność lub zdolność do produkcji zdrowych i pożywnych upraw. Integracja tych właściwości i wynikający z tego poziom produktywności jest często określana jako „jakość gleby”. Jakość gleby można zdefiniować jako nieodłączną cechę gleby, którą można wywnioskować na podstawie jej specyficznych cech i obserwacji (np. zagęszczalność, erozja i żyzność). Termin ten odnosi się również do strukturalnej integralności gleby, która nadaje odporność na erozję oraz utratę składników pokarmowych roślin i materii organicznej. Jakość gleby często wiąże się z degradacją gleby, którą można zdefiniować jako tempo zmian jakości gleby w czasie.

Jakość gleby nie powinna ograniczać się do jej produktywności, ale powinna obejmować jakość środowiska, zdrowie ludzi i zwierząt oraz bezpieczeństwo i jakość żywności. Nie ma wystarczających wiarygodnych informacji na temat tego, w jaki sposób zmiany jakości gleby bezpośrednio wpływają na jakość żywności lub pośrednio wpływają na zdrowie ludzi i zwierząt. Przy charakteryzowaniu jakości gleby właściwości biologiczne poświęcono mniej uwagi niż właściwości chemiczne i fizyczne, ponieważ ich skutki są trudne do zmierzenia, przewidzenia lub określenia ilościowego. Na poprawę jakości gleby często wskazuje zwiększona infiltracja, napowietrzenie, makropory, wielkość agregatów, stabilność agregatów i materia organiczna gleby, a także zmniejszenie gęstości nasypowej, odporności gleby, erozji i spływu składników odżywczych. Są one przydatne, ale przyszłe badania powinny dążyć do identyfikacji i ilościowego określenia wiarygodnych i znaczących biologicznych/ekologicznych wskaźników jakości gleby, takich jak całkowita różnorodność gatunkowa lub różnorodność genetyczna pożytecznych mikroorganizmów glebowych, owadów i zwierząt.

Ponieważ te biologiczne/ekologiczne wskaźniki jakości gleby są dynamiczne, będą wymagały skutecznych programów monitorowania i oceny w celu opracowania odpowiednich baz danych do badań i transferu technologii. Musimy wiedzieć, w jaki sposób na takie wskaźniki wpływają środki zarządzania, czy mogą one służyć jako wskaźniki wczesnego ostrzegania o degradacji gleby i jak odnoszą się do zrównoważenia systemów rolniczych.


BASF wzmacnia innowacyjność na rzecz zrównoważonego rolnictwa

BASF wzmacnia swoją działalność w zakresie badań i rozwoju (R&D) na rzecz zrównoważonych innowacji w rolnictwie, pomagając rolnikom przezwyciężać wyzwania środowiskowe i gospodarcze, a także zaspokajać zapotrzebowanie konsumentów na żywność produkowaną w sposób bardziej zrównoważony. Wraz z wprowadzeniem rozwiązań w ciągu następnej dekady, rurociąg wspiera dążenie firmy do corocznego zwiększania udziału w sprzedaży rozwiązań rolniczych przy znaczącym wkładzie w zrównoważony rozwój o 7%. Do 2030 r. ponad 30 dużych projektów badawczo-rozwojowych uzupełni połączoną ofertę BASF w zakresie nasion i produktów do zaprawiania nasion, rozwiązań chemicznych i biologicznych, a także usług cyfrowych. Dzięki temu szacowany potencjał szczytowej sprzedaży w rurociągu wynosi ponad 7,5 miliarda euro. W 2020 r. BASF wydał 840 mln euro na badania i rozwój w segmencie rozwiązań rolniczych, co stanowi około 11% sprzedaży tego segmentu. W 2021 roku firma będzie nadal inwestować w badania i rozwój innowacji rolniczych na wysokim poziomie.

„BASF jest liderem rozwiązań dla zrównoważonego rolnictwa. Oprócz opracowywania innowacji zapewniamy również połączoną ofertę, łączącą skuteczne produkty oraz nowe technologie i usługi, dostosowane do potrzeb klientów i ich różnych systemów upraw na całym świecie” – powiedział Vincent Gros, prezes działu rozwiązań rolniczych BASF. Firma BASF zobowiązała się do realizacji ambitnych celów zrównoważonego rozwoju dla swojej działalności rolniczej do 2030 r.: Oprócz zwiększania rocznego udziału w sprzedaży zrównoważonych rozwiązań rolniczych, rolnicy otrzymają wsparcie w zmniejszaniu emisji CO2 emisji o 30% na tonę wyprodukowanych upraw. Ponadto firma stara się stosować technologie cyfrowe na ponad 400 milionach hektarów gruntów rolnych do 2030 r., przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznego użytkowania swoich produktów. Firma BASF pozostaje zaangażowana w opracowywanie rozwiązań, które napędzają transformację systemu rolno-spożywczego na lepsze. „Zrównoważony rozwój jest zakorzeniony w całym naszym procesie badawczo-rozwojowym. Jest liderem w rozwijaniu naszych innowacji, które pomagają rolnikom produkować więcej i lepiej przy jednoczesnym zachowaniu zasobów naturalnych” – podkreślił Gros.

Połączona oferta dla wydajnego i przyjaznego dla środowiska rolnictwa

Szacuje się, że do 2050 r. rolnicy będą musieli wyżywić 9,7 miliarda ludzi, co wymaga zwiększenia wydajności o 50%. Cyfryzacja może wnieść do tego istotny wkład. Dlatego firma rozwija swoje technologie cyfrowe wraz z innymi innowacjami w całym swoim portfolio. To połączenie pozwala rolnikom na uzyskanie lepszych plonów na istniejących gruntach ornych, jednocześnie wspierając ochronę różnorodności biologicznej.

W listopadzie 2020 r. BASF i Bosch podpisały umowę joint venture, aby w przyszłości globalnie wprowadzać na rynek i sprzedawać inteligentne rozwiązania rolnicze z jednego źródła. Poprzez spółkę joint venture, która podlega zatwierdzeniu przez odpowiednie urzędy antymonopolowe, firmy planują w tym roku wprowadzić na rynek rozwiązanie Smart Spraying. Nowa technologia rozpoznaje chwasty i umożliwia precyzyjne stosowanie herbicydów, co maksymalizuje produktywne wykorzystanie gruntów i zmniejsza wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie ilości stosowanych herbicydów. Ponadto nowy, oparty na wynikach model biznesowy xarvio ® HEALTHY FIELDS zapewnia rolnikom dostosowaną, zoptymalizowaną strategię ochrony upraw w zależności od pola i pory roku, umożliwiając im osiągnięcie uzgodnionych prognoz plonów. W ten sposób firma odpowiada na współczesne wyzwania rolnicze, wymagania społeczeństwa i plany działań politycznych, przyczyniając się do bardziej zrównoważonego rolnictwa. Połączona oferta BASF dodatkowo rozszerza rozwój cech odpornych na herbicydy i dostosowaną do tych cech chemiczną ochronę upraw. W połączeniu z rozwiązaniami do zwalczania chwastów przed ich pojawieniem się, umożliwiają one uprawę bezorkową, co prowadzi do mniejszej emisji CO2 uwalniany z gleby, zmniejsza erozję gleby i sprzyja gromadzeniu się próchnicy.

Zaspokajanie rosnącego zapotrzebowania na żywność produkowaną w sposób zrównoważony

Aby stale kierować portfolio produktów w kierunku jeszcze bardziej zrównoważonych rozwiązań, BASF stosuje metodę sterowania zrównoważonym rozwiązaniem, która jest unikalna w branży i audytowana przez strony trzecie, na wczesnych etapach badań i rozwoju. „Podejście badawczo-rozwojowe do rozwiązań rolniczych zmieniło się zasadniczo w ciągu ostatnich dwóch dekad. Z powodzeniem wprowadzamy zrównoważone innowacje, koncentrując się w równym stopniu na przyszłych potrzebach rolników, społeczeństwa i środowiska” – powiedział Peter Eckes, prezes Bioscience Research w BASF.

Portfolio zaawansowanych insektycydów firmy jest jednym z przykładów udanego sterowania zrównoważonymi rozwiązaniami. Oferuje rozwiązania, które zwiększają wydajność rolnictwa i zmniejszają wpływ na środowisko, tworząc wartość dodaną dla społeczeństwa. Aktywny składnik Axalion™ opracowany przez BASF, oczekujący na zatwierdzenie przez organy regulacyjne, jest najnowszą innowacją firmy w zakresie środków owadobójczych w tym kontekście. With its novel mode of action, it helps farmers safeguard their yield without negatively impacting soil and water organisms or birds. When applied according to the respective label instructions, Axalion based products will not impact beneficial insects. The new compound is also an essential tool in preventing insecticide resistance. Other examples from the company’s portfolio include recently launched, regionally tailored products based on Inscalis ® for North and South America and Asia as well as first registrations globally of Broflanilide in South America and Asia.

New seed varieties from BASF help farmers produce enough healthy and affordable food in an environmentally friendly way. For example, the company’s latest spinach seeds varieties are resistant to downy mildew, one of the most destructive fungal diseases. They prevent complete crop loss, cover all growing seasons and have a significant market share in fresh organic spinach. These features offer added value for growers, processors, retailers and consumers. BASF also invests in research on indoor growing systems, such as growing lettuce in hydroponic systems. These require less land, save water compared to traditional open-field cultivation and reduce the need for conventional crop protection. The indoor technology allows lettuce to be grown regardless of geographic location, so it can be produced closer to the consumer. This avoids long transport distances and reduces the associated emissions.

To find out more about BASF’s innovation pipeline in agriculture, please visit our innovation website www.AgInnovation.basf.com.

Sustainable Solution Steering

BASF has developed the Sustainable Solution Steering method to enhance the sustainability of its portfolio. This voluntary assessment is unique in the chemical industry and independently audited by third parties. By the end of the 2020 business year, the company has conducted sustainability analyses and assessments for 98.4% of its relevant portfolio of more than 57,000 specific product applications. The transparent classification of products enables BASF to systematically improve them and make its whole portfolio more sustainable. Products that make a substantial contribution to sustainability in the value chain are Accelerators, which will amount to €22 billion in BASF Group sales by 2025. BASF’s Agricultural Solutions division also assesses its entire product portfolio against clearly defined sustainability criteria. By integrating industry leading and third-party audited sustainability criteria at an early stage of its R&D process, the division continuously steers research and development towards an ever more sustainable portfolio. More information on BASF’s Sustainable Solution Steering can be found here.


Factors affecting the nutritional quality of crops

Several factors can directly or indirectly affect the nutritional quality of crops. Among these are soil factors, such as pH, available nutrients, texture, organic matter content and soil-water relationships weather and climatic factors, including temperature, rainfall and light intensity the crop and cultivar postharvest handling and storage and fertilizer applications and cultural practices. This paper deals primarily with fertilizer and cultural management practices, and on certain environmental factors that affect the nutritional quality of field crops and of fruits and vegetables. Earlier research that has investigated the nutritional status of crops grown with either chemical fertilizers or organic fertilizers is discussed. These studies often have given contradictory results on crop yields and on crops' mineral and vitamin contents. Other factors, such as maturity at harvest, postharvest handling and storage, anti-nutritive components, and residues of chemical fertilizers and pesticides are reviewed with respect to food safety and quality, and their implications for human and animal health. Future research needs are identified so that comparable results and valid comparisons can be obtained to identify the best management practices to ensure that food is safe and nutritious for the consumer.


Publisher’s note: Springer Nature pozostaje neutralny w odniesieniu do roszczeń jurysdykcyjnych w opublikowanych mapach i powiązaniach instytucjonalnych.

Extended Data Fig. 1 Allelic variation at the GRF4 locus affects GRF4 mRNA abundance and root (<>^>>>>_>>^>>) uptake.

a, Positional cloning indicates the equivalence of GRF4 z qNGR2 (nitrogen-mediated growth response 2). Successive maps show progressive narrowing of focus of qNGR2 (red dot, using recombination break points and linked DNA markers) to an approximately 2.7-kb region on chromosome 2 flanked by molecular markers L17 and L18 and overlapping candidate gene LOC_02g47280 (also known as GRF4). The start ATG (nucleotide 1) and close TGA (nucleotide 3385) of GRF4 are shown, together with the protein-coding DNA sequence (thick black bars). The target site for miR396 is indicated by an asterisk. The structure of a CRISPR–Cas9-generated grf4 mutant 91-bp deletion allele spanning parts of exon 1 and intron 1 is shown. b, (<>^<15><< m>>_<4>^<+>) uptake rates of roots of BC2F2 progeny (derived from a NJ6 × NM73 cross) homozygous or heterozygous for GRF4 NGR2 lub GRF4 ngr2 grown in high nitrogen supply (1.25 mM NH4NIE3). Dane są średnie ± s.e.m. (n = 9). Different letters denote significant differences (P < 0.05) from a Duncan’s multiple range test. C, GRF4 mRNA abundance in plants (genotypes as shown) relative to the abundance in NJ6 (set to one). Dane są średnie ± s.e.m. (n = 3). Different letters denote significant differences (P < 0.05) from a Duncan’s multiple range test. D, Natural varietal GRF4 allelic variation. Nucleotide position relative to the GRF4 start ATG is shown in a. SNPs shared between varieties NM73, RD23 and TZZL1 are highlighted. Sequences representative of GRF4 promoter haplotypes A, B and C (see main text) are shown. mi, GRF4 mRNA abundance in various rice varieties under the high nitrogen conditions (1.25 mM NH4NIE3), GRF4 promoter haplotypes are indicated. Abundance data are all relative to the abundance of rice Actin2 mRNA. Dane są średnie ± s.e.m. (n = 3). Different letters denote significant differences (P < 0.05) from a Duncan’s multiple range test. F, Comparisons of GRF4 mRNA abundance in selected rice varieties grown in between high (HN, 1.25 mM NH4NIE3) and low (LN, 0.375 mM NH4NIE3) nitrogen conditions. Dane są średnie ± s.e.m. (n = 3). Abundance data are all relative to the high nitrogen condition (set to one). **P < 0.05 compared to high nitrogen in a two-sided Student’s T-test. g, Relative abundances of rice miR396 family members in NJ6 plants grown at different levels of nitrogen supply (0.15N, 0.1875 mM NH4NIE3 0.3N, 0.375 mM NH4NIE3 0.6N, 0.75 mM NH4NIE3 1N, 1.25 mM NH4NIE3), shown relative to the abundance in plants grown in 1N conditions (set to one). Dane są średnie ± s.e.m. (n = 3). Different letters denote significant differences (P < 0.05) from a Duncan’s multiple range test.

Extended Data Fig. 2 Comparisons NJ6, NJ6-SD1 and NJ6-sd1-GRF4 ngr2 isogenic line traits reveals that GRF4 regulates expression of (>>_>>^>>) -metabolism genes.

a, Mature plant height. Dane są średnie ± s.e.m. (n = 16). b, The number of tillers per plant. Dane są średnie ± s.e.m. (n = 16). C, The number of grains per panicle. Dane są średnie ± s.e.m. (n = 16). D, Flag-leaf width. Dane są średnie ± s.e.m. (n = 16). mi, Culm (stem) width expressed as diameter of the uppermost internode. Dane są średnie ± s.e.m. (n = 16). F, Grain yield per plant. Dane są średnie ± s.e.m. (n = 220). g, Relative root abundance of AMT1.2 mRNA in NILs, genotypes as indicated. Abundances shown are relative to NJ6 plants (set to 1). Dane są średnie ± s.e.m. (n = 3). h, Root glutamine synthase (GS) activities. Dane są średnie ± s.e.m. (n = 3). i, Relative shoot abundance of Fd-GOGAT mRNA. Abundances shown are relative to NJ6 plants (set to 1). Dane są średnie ± s.e.m. (n = 3). j, Shoot glutamine synthase (GS) activities. Dane są średnie ± s.e.m. (n = 3). k–n, Flag–GRF4-mediated ChIP–PCR enrichment (relative to input) of GCGG-containing promoter fragments (marked with an asterisk) from AMT1.2, GS2, NADH-GOGAT2 oraz Fd-GOGAT promoters. Diagrams depict putative AMT1.2, GS2, NADH-GOGAT2 oraz Fd-GOGAT promoters and fragments (1–6). Dane są średnie ± s.e.m. (n = 3 panels k–n). an, Different letters denote significant differences (P < 0.05) from a Duncan’s multiple range test. o, GRF4 activates AMT1.2, GS2, NADH-GOGAT2 oraz Fd-GOGAT promoter–luciferase fusion constructs in transient transactivation assays. Dane są średnie ± s.e.m. (n = 3). **P < 0.05 compared to control group by two-sided Student’s T-tests.

Extended Data Fig. 3 GRF4 regulates expression of multiple (>>_>>^>>) metabolism genes.

a, Relative abundance of NRT1.1B, NRT2.3a oraz NPF2.4 mRNAs that encode (<< m>>_<3>^<->) uptake transporters. Abundances shown are relative to NJ6 (set to 1). Dane są średnie ± s.e.m. (n = 3). b, Relative abundances of NIA1, NIA3 oraz NiR1 mRNAs that encode (<< m>>_<3>^<->) -assimilation enzymes. Abundances shown are relative to NJ6 (set to 1). Dane są średnie ± s.e.m. (n = 3). c–h, Flag–GRF4-mediated ChIP–PCR enrichment (relative to input) of GCGG-containing fragments (marked with asterisks) from promoters of NRT1.1B (C), NRT2.3a (D) oraz NPF2.4 (mi) genes that encode (<< m>>_<3>^<->) -uptake transporters and NIA1 (F), NIA3 (g) oraz NiR1 (h) genes that encode (<< m>>_<3>^<->) -assimilation enzymes. Dane są średnie ± s.e.m. (n = 3). ah, Different letters denote significant differences (P < 0.05) from a Duncan’s multiple range test. i, GRF4 activates NRT1.1B, NRT2.3a, NPF2.4, NIA1, NIA3 oraz NiR1 promoter–luciferase fusion constructs in transient transactivation assays. Dane są średnie ± s.e.m. (n = 3) in all panels. P values are from a two-sided Student’s T-tesT.

Extended Data Fig. 4 GA promotes glutamine synthase and nitrate reductase activities.

a, Glutamine synthase activities in roots of two-week-old rice plants treated with 100 μM GA (GA3) and/or 2 μM PAC, genotypes as indicated. b, Glutamine synthase activities in shoots of plants treated with GA and/or PAC, genotypes and treatments as indicated in a. C, Nitrate reductase activities in shoots of plants treated with GA and/or PAC, genotypes and treatments as indicated in a. aC, Data are mean ± s.e.m. (n = 3) P values are from two-sided Student’s T-tests.

Extended Data Fig. 5 BiFC visualization of SLR1–GIF1–GRF4 interactions.

a, Details of constructs expressing GRF4 and variants deleted for specific domains. GRF4 contains the QLQ and WRC domains, positions as indicated. b, BiFC assays. Constructs expressing GRF4 or deletion variants (shown as in a) tagged with the N terminus of YFP were co-transformed into tobacco leaf epidermal cells, together with constructs expressing GIF1 or SLR1 tagged with the C terminus of YFP, respectively. Scale bars, 60 μm. C, BiFC assays. Constructs expressing GRF1 or related GRFs and GIFs family proteins tagged with the N terminus of YFP were co-transformed into tobacco leaf epidermal cells together with a construct expressing SLR1 tagged with the C terminus of YFP. Scale bar, 60 μm. b, C, Images of BiFC assays are representative of three experiments performed independently with similar results.


Obejrzyj wideo: Wydział Rolnictwa i Biologii (Czerwiec 2022).


Uwagi:

 1. Perye

  Rzadko. Można powiedzieć, ten wyjątek :) od regulaminu

 2. Yozshugis

  Przepraszam, że przerywa ... Jestem tu niedawno. Ale ten temat jest mi bardzo bliski. Mogę pomóc z odpowiedzią. Napisz do PM.

 3. Duzshura

  a jeszcze warianty?

 4. Nashicage

  Potwierdzam. To było i ze mną. Omówimy to pytanie.

 5. Brycen

  Życzymy szczęścia i zdrowia!

 6. Ohtli

  obrzydliwe czytaćNapisać wiadomość